پیشنهادات و انتقادات نمایندگان

سیاست محرمانگی:

موارد ارسال شده با این فرم مستقیماً به مسئول تحقیقات بازاریابی ایمیل شده و از طریق معاونت فروش و بازاریابی پیگیری خواهد شد. شوفاژکار متعهد است این داده ها از هیچ مسیر دیگری افشا نخواهد شد.