قرارداد نمایندگی فروش محصولات شوفاژکار

 

ماده اول ــ موضوع  و مدت قرارداد :

   موضوع قرارداد عبارت است از اعطاي نمايندگي از طرف شركت به نماينده به منظور فروش محصولات شركت و مدت قرار داد برای سال 1403 می باشد .

ماده دوم ــ تعهدات :

   نماينـده متعهد می شود مبلغ  ریالی و تعدادی محصولات مشخص شده در قسمت پروفایل کاربری (پیام شخصی- گزارش فروش نماینده) که به عنوان هدف فروش سال 1403  می باشد و به رویت و تایید ایشان نیز رسیده است را  از شرکت خریداری نماید.

 

   تبصره1 : درصورت عدم وصول چک های اعطائی نماینده و برگشت خوردن آنها، نماینده مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به واریز وجه چک به حساب شرکت اقدام و فیش واریزی را به شرکت تسلیم نماید، لاشه چک برگشتی پس از حواله وجه آن برای نماینده ارسال خواهد شد. بدیهی است برگشت چک و عدم تأمین بموقع وجه چک برگشتی اعتبار نماینده را کاهش داده و در مورد نحوه ادامه همکاری با وی تجدید نظر خواهد شد. در غیر اینصورت به ازاء هر روز تأخیر، نسبت به پرداخت وجه جریمه تأخیر تأدیه بر حسب نظر شرکت اقدام نموده و مضافاً جهت تأمین خسارات، شرکت مجاز و محق خواهد بود تا نسبت به اقدام حقوقی و قانونی در ارتباط با چک تضمینی نماینده، موضوع ماده ششم قرارداد حاضر، اقدام نماید.

   تبصره 2: نماینده موظف است تابلوی شرکت صنعتی شوفاژکار را در سردر فروشگاه (مناسب ترین مکان از نظر شرکت) نصب نماید .

   تبصره 3 : مبلغ و درصد تخفیف نماینده از طرف شرکت مشخص بوده و نماینده به هیچ عنوان مجاز به ارائه کل تخفیف و یا تخفیف بالاتر از درصد اعلام شده به بازار را ندارد و عدم رعایت این بند باعث تجدید نظر شرکت در نحوه همکاری خواهد شد      

   تبصره 4 : فروش محصولات شرکت بصورت استانی بوده و نماینده مجاز به ارسال کالا خارج از استان نمی باشد .

   تبصره 5 : با توجه به قوانین جدید مالیاتی و محدودیت های بوجود آمده امکان هرگونه تغییر در اسناد ارائه شده به شرکت وجود ندارد .

   تبصره 6 : نماینده موظف  است تمامی خریدهای خود را بنام نمایندگی  ثبت نماید و درصورت درخواست ارائه فاکتور بنام خریدار نهایی ، مکلف است اطلاعات کامل شخص حقیقی یا حقوقی را در اختیار واحد فروش قرار دهد . مسئولیت اطلاعات ارائه شده با نماینده میباشد .

   تبصره 7 : حفظ اطلاعات محرمانه پنل نمایندگی بعهده نماینده و مسئولیت ثبت اطلاعات با نماینده می باشد .

 

ماده سوم ــ تضمین قرارداد :

   با توجه به تمامی مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد حاضر و اساساً بمنظور تأمین و تدارک هرگونه ضرر و زیان و خسارات وارده به شرکت، تحت عناوین و مصادیق مختلف از جمله عدم پرداخت ثمن حاصل از فروش محصولات، یا ورود هرگونه ضرر و خسارت ناشی از عملکرد و نقص تعهدات قراردادی، که تشخیص ورود خسارات در این خصوص و میزان خسارات بعهده شرکت خواهد بود، نماینده ضمن پذیرش و قبول تشخیص شرکت در ورود خسارات و میزان خسارات، طرح هر گونه ادعائی را در حال و آینده از خود سلب و ساقط نموده، جهت تضمین مراتب، نماینده یک فقره چک در اختیار شرکت قرار داده و رسید آنرا نیز دریافت کرده است  تا در صورت تشخیص شرکت نسبت به ورود ضرر و عدم پرداخت مطالبات از ناحیه نماینده، شرکت مجاز و محق در اقدام قانونی و حقوقی در خصوص چک مذکور و وصول مطالبات و خسارات از محل چک تضمینی تودیعی نماینده خواهد بود.

ماده چهارم ــ حل اختلاف :

   در صورت بروز هرگونه اختلاف راجع یا مربوط به این قرارداد ، طرفين سعي خواهند كرد كه ابتدا مسائل موجود را از طريق مذاکره حل نمايند و در غير اين صورت اختلاف طرفین از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

اين قرارداد در 4 ماده، 7تبصره تنظيم و طرفين پس از رویت و تایید ملزم به اجرای آن ميباشند.